Skip to content

Regulamin Piano Bar

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje Gości lokalu gastronomicznego „Piano Bar” położonego w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53, dalej jako: Piano Bar albo Lokal.
 2. Goście Piano Baru mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Wejście na teren Lokalu, zakup wejściówki lub dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Opłata za wejściówkę na wydarzenie organizowane przez Piano Bar nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z Lokalu. Bilet jest jednorazowego użytku, zabrania się przekazywania biletu (opaski) osobom trzecim.
 5. Lokal objęty jest stałym monitoringiem wizyjnym.
 6. Goście Piano Baru wyrażają zgodę na przebywanie w strefie podwyższonego natężenia dźwiękowego.
 7. Obsługa Lokalu może odmówić realizacji usługi w uzasadnionych przypadkach, w szczególności podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 8. Piano Bar jest miejscem prywatnym, nieprowadzącym działalności ogólnodostępnej. Lokal, zastrzega możliwość selekcji Gości zgodnie z postanowieniami § 3 poniżej.

§2. Rejestrowanie wydarzeń

 1. Lokal zastrzega sobie możliwość rejestrowania wydarzeń odbywających się na terenie Lokalu, w szczególności poprzez wykonywanie fotografii i materiałów filmowych przy użyciu sprzętu audiowizualnego.
 2. Możliwość rejestrowania wydarzeń przez Gości, w szczególności poprzez wykonywanie fotografii i materiałów filmowych przy użyciu sprzętu audiowizualnego, wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Piano Bar.
 3. Goście wyrażają nieodwołalną zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas wydarzeń organizowanych przez Piano Bar, w tym we współpracy z Partnerami,  dla celów własnych Lokalu oraz Partnerów będących sponsorem organizowanych wydarzeń, w szczególności bezpośredniego marketingu, promocyjnych oraz informacyjnych,
 4. Zgoda, o której mowa w ust. 3 powyżej, udzielona zostaje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wykorzystywanie i eksploatację w sieci Internet, w tym na portalach społecznościowych, jak np. Facebook, Instagram, Tik Tok, publiczne odtwarzanie i udostępnianie, utrwalanie, zwielokrotnianie i publikowanie w jakiejkolwiek formie i technice, w tym na egzemplarzach ulotek, plakatów, billboardów.

§3. Door policy

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Prawo wstępu do Lokalu mają osoby powyżej 21 roku życia posiadające dowód tożsamości. Pracownicy Piano Baru są uprawnieni do wylegitymowania Gości w celu ustalenia ich tożsamości oraz weryfikacji wieku.
 2. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy Lokalu mają prawo odmówić wstępu na teren Lokalu w szczególności: gdy osiągnięte zostanie maksymalne obłożenie lokalu, osobom nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających.
 3. Gości Lokalu obowiązuje dress code casual. Piano Bar zastrzega możliwość odmowy wstępu osobom, które swoim wizerunkiem lub zachowaniem nie odpowiadają standardom Lokalu lub charakterowi wydarzenia.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie również wobec Gości  posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w Piano Barze lub objętych taką rezerwacją.
 5. Osoby przebywające na terenie Piano Baru mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń pracowników Lokalu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
  i porządku, pod rygorem ust. 8 i 9 poniżej.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren Lokalu:
  1. jedzenia;
  2. napojów;
  3. alkoholu;
  4. środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie;
  5. przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia Gości, takich jak noże, broń palna i gazowa, wyroby pirotechniczne.
 7. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym używania podgrzewaczy tytoniu jak Iqos, Glo.
 8. Pracownicy Lokalu uprawnieni są do przeszukania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży. W przypadku odmowy poddania się kontroli, Piano Bar zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Lokalu.
 9. Goście zachowujący się agresywnie lub stwarzający bezpośrednie zagrożenie dla innych Gości, ich mienia oraz mienia Piano Baru, w stanie upojenia alkoholowego, będący pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające Regulamin zostaną wyproszeni z Lokalu.
 10. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, dedykowani Pracownicy Lokalu mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa.

§4. Wydarzenia

 1. O planowanych wydarzeniach, Lokal udostępnia informacje na stronie internetowej: www.pianobar.com.pl oraz profilach w mediach społecznościowych, tj. Instagram @pianobar_warsaw i Facebook https://www.facebook.com/pianobarwarsaw, które są oficjalnymi kanałami komunikacji Piano Baru.
 2. Piano Bar zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego wydarzenia bez podania przyczyny. W związku z odwołaniem wydarzenia, Gościom nie przysługują w stosunku do Lokalu żadne roszczenia.
 3. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej lub zdarzenia o charakterze losowym, które mają wpływ na realizację wydarzenia, w szczególności: choroba artysty, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Piano Bar nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem wydarzenia.
 4. Gościom, którzy wykupili bilety lub wejściówki na wydarzenia organizowanie przez Piano Bar, nie przysługuje prawo ich zwrotu.

§5. Rezerwacje

 1. Rezerwacji miejsc siedzących w Lokalu można dokonać wyłącznie pod numerem telefonu +48 533 444 888 lub drogą e-mail: rezerwacje@pianobar.com.pl.
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Gość zobowiązany jest do zapłaty zadatku zgodnie z obowiązującym cennikiem przekazanym podczas dokonywania rezerwacji.
 3. Rezerwacje objęte są minimalną wymaganą kwotą konsumpcji, zgodnie z informacją przekazaną Gościom podczas dokonywania rezerwacji. Goście zobowiązani będą do zapłaty rachunku w kwocie nie niższej niż uzgodniona minimalna kwota konsumpcji niezależnie od zrealizowanej konsumpcji.
 4. Rezerwacją może być objęte maksymalnie 20 osób.
 5. W przypadku rezerwacji powyżej 8 osób, Lokal zastrzega sobie możliwość doliczenia serwisu w wysokości 10% rachunku.
 6. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na godzinę 24:00. Goście dołączający do rezerwacji, wpuszczani są na warunkach objętych rezerwacją do godziny 1:00.
 7. Rezerwacje obowiązują przez 15 minut od ustalonej i potwierdzonej godziny rezerwacji. Na życzenie Gości istnieje możliwość przedłużenia czasu obowiązywania rezerwacji, nie dłużej jednak niż o 45 minut łącznie. Po upływie tego czasu, Piano Bar zastrzega sobie prawo do zwolnienia miejsc objętych rezerwacją.
 8. W sytuacji, o której mowa w ust. § 4 ust. 2 powyżej, Gościom przysługuje zwrot zadatku uiszczonego tytułem potwierdzenia rezerwacji.
 9. W lokalu obowiązuje zakaz organizowania wieczorów panieńskich oraz kawalerskich.

§6. Odpowiedzialność

 1. Goście opowiadają za wyrządzone szkody materialne w Lokalu.
 2. Osoba dokonująca rezerwacji ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialne Gości objętych rezerwacją.
 3. Pracownicy ochrony Lokalu mają prawo zastosować środki przymusu bezpośredniego, w tym celem niezwłocznego przekazania Gościa w ręce właściwych organów.
 4. Piano Bar nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie, w tym na terenie przyległym do Lokalu lub w jego obrębie.
 5. Piano Bar nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie Lokalu.

§7. Regulamin szatni

 1. Podstawą do wydania przechowywanej odzieży jest numerek stanowiący własność Piano Baru.
 2. Za zgubienie lub zniszczenie numerka, Gość zobowiązany będzie do zapłaty kwoty 50 zł.
 3. W przypadku zgubionego numerka, rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w innym terminie wspólnie ustalonym przez Strony.
 4. Rzeczy pozostawione w szatni będą przechowane przez 7 dni.
 5. Piano Bar ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni do kwoty 1500 zł.

§8. RODO

 1. Administratorem danych osobowych Gości jest N26 spółka z ograniczoną działalnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000789517 (manager@pianobar.com.pl, tel. +48 533 444 888).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji wykonania umowy, w tym przyjęcia rezerwacji – art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
  2. podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej roku od wykonania umowy, chyba że strony postanowiły inaczej, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowy przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 4. Dane mogą być przekazywane pracownikom, osobom współpracującym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy oraz organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Goście mają prawo do: dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania i usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.
 8. W sytuacji niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dobrowolności ich podania, prosimy o wiadomość na adres: manager@pianobar.com.pl.